fredag 7 oktober 2011

Den där fria viljan...


Vi tar oftast för givet att vi människor faktiskt har en fri vilja. Visserligen verkar vår intuition säga oss att vi har en fri vilja (åtminstone ett mått fri vilja). Men hur är det egentilgen då? Tyvärr så kan jag inte ge ett vetenskapligt svar på denna frågan. Vi måste lämna Naturvetenskapens till synes trygga hamn och bege oss ut i det som många idag nog skulle betrakta som Metafysikens stormiga hav. När man ska ge sig ut på detta hav så brukar svenskar generellt välja mellan två olika fartyg. Det första kallas för Naturalism och det andra heter Kristen Teism! Låt oss börja med att se vad Naturalismens skepp går för!
Vilket skepp väljer du?


 
Ifall Naturalismen stämmer så existerar enbart energi och materia. Energi och materia har ingen fri vilja eftersom de styrs ju av naturlagarna! Energin och materian är likt en marionettdocka med förutbestämda rörelser! En marionettdocka kan inte styra sig själv utan det är någon annan som drar i trådarna! Ifall Naturalismen är sann så består varenda del av den mänskliga varelsen, också vår hjärna, av energi och materia! Därför måste varenda tanke, känsla, övertygelse och upplevelse ha uppstått ur energi och materia genom någon form av kemisk reaktion i hjärnan.

Kan människan styra över dessa kemiska reaktioner i hjärnan? Svaret blir nej eftersomdet är naturlagarna som styr över alla kemiska reaktioner! Till och med när du tror att du väljer något av fria vilja så är denna övertygelsen i sig resultatet av en kemiska reaktion i hjärnan vilken i sin tur styrs av naturlagarna! Människan är en marionettdocka och naturlagarna drar i trådarna precis som de vill! Skeppet verkar ta in vatten men den har inte sjunkit än. Kanske kan kvantmekaniken rädda Naturalismen från ”skeppsbrott”?

Det finns idag fysiker som hävdar att naturlagarna inte styr varje enskild fysiskalisk process. Vissa saker som sker på fysikalisk nivå är helt enkelt slumpmässiga. Eftersom de fysikaliska processerna styr de kemiska processerna så är det möjligt att vissa kemiska reaktioner som sker i hjärnan är slumpmässiga. Det finns alltså en möjlighet att naturlagarna inte drar i alla marionettdockans trådar! Det kan hända att ”slumpen” drar i några trådar. Men på vilket sätt kommer detta ge marionettdockan frihet? Det är ju fortfarande någonting utanför marionettdockan självt, som den inte kan styra över, som drar i trådarna. Marionettdockan kan ju inte styra över ”slumpen”. Om det sker en slumpmässig kemisk reaktion i min hjärna som resulterar i en tanke så är det fortfarande så att jag inte har styrt den kemiska processen som gav upphov till denna tanke! Alltså är jag fortfarande inte fri! Naturalismen skepp sjunker. Låt oss se vad den andra båten går för när det gäller frågan om människans fria vilja!

Är människan i själva verket en marionettdocka?I Kristen tro finns det en personlig Gud, som existerar utanför vårt fysiska universum, som själv har valt att skapa universum med alla dess naturlagar. Eftersom Gud inte är en fysisk varelse som styrs av naturlagarna så är Gud fri! Gud har valt att dela med sig av sin frihet genom att skapa en zon i människans inre som inte styrs av naturlagarna! Denna zonen brukar vi kalla för ande, själ, sinne, personlighet m.m och denna delen av människan är ickematriell! I denna zon existerar människans fria vilja! Gud har klippt av trådarna från majorinettdockan och gett henne möjligthet att styra sig själv! Om Kristen tro stämmer så har människan en verklig fri vilja, om än begränsad! Skutan flyter!

Välj den livsåskådning som ger stöd åt din intuition att du faktiskt har en fri vilja! Vilken båt väljer du? Jag vet i alla fall vilken båt jag väljer!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra blogginlägg! … Själv ser jag inte fysiken nödvändigtvis motsäga Guds och vår fria vilja, utan det är den tolkningen av den som i så fall gör det. (Om det finns vilja i denna fysiska värld, så skulle den fysiska världen endast kunna mäta dessa viljeyttringar som slumpen. Så jag ser fysikens upptäckt av slumpen som ett erkännande att det skulle faktiskt finnas plats för den fria viljan.) … Jag skulle själv vilja se vetenskapen och religionen inkludera den fria viljan i fysiken, men det är nog inte västerländskt att göra det, utan man vill nog hålla sånt "själsligt" isär från det mätbara, vilket är nog skadligt för både vetenskap och religionen, där människan måste antingen välja mellan en snusförnufftig världsbild eller en apokalyptisk världsbild där avståndstagande från den fysiska världen är normen. Någon besjälad värld där människan och världen behöver varandra är bortträngd från dagsordningen :-( … … "The problem is choice" konstaterar Neo i Arkitektens rum ;-)

Anonym sa...

Det är inte bara den kvantfysiska slumpen som är avvikande från den gängse världsbilden. Du har även s.k. "kaos", som egentligen ett intressant process mellan oordning och ordning där processer, även om de lyder under fysiklagar inte går att förutsäga!! Det visar sig att det är ganska många fenomen runt omkring oss som är "kaotiska" … Än så länge verkar det inte som varken naturalister eller religiösa har tagit in detta faktum. Majoriteten (både troende och icke-troende) lever fortfarande med någon sorts medeltid newtonskt mekaniskt världsbild, som ligger långt från sanningen om vår värld … som tur är …

Emanuel Hai sa...

Hej! Vad menar du när du skriver "Någon besjälad värld där människan och världen behöver varandra är bortträngd från dagsordningen". Menar du att Naturen är besjälad som i Polyteismen eller att bara människan är besjälad?

Jag ser inte Kvantteorin (eller "slumpen") som något hot människans fria vilja (ifall Kristen Teism stämmer). Däremot menar jag att "slumpen" inte kan rädda Naturalismen från att från slutsatsen, att ifall människan BARA består av energi och materia så kan inte fri vilja existera!

Att det finns fysikaliska processer, som lyder under naturlagarna, som vi inte kan förutse betyder inte nödvändigtvis att människan är fri. Processerna styrs fortfarande av naturlagarna! Vi kan fortfarande inte styra naturlagarna som styr de kemiska processerna som skapar våra tankar och vår "vilja".

Kortfattat: Kvantfysiken emotsäger inte fria viljan men kan heller inte garantera fri vilja!

Emanuel Hai sa...

Men min kritik är framförallt emot Naturalism men jag antar att du inte förespråkar en Naturalistisk syn människan ;)