söndag 19 februari 2012

Scientismen och Bibelns skapelseberättelse...


Bibelns första tre kapitel är utan tvekan några av de mest omdiskuterade bland kristna! Jag ska inte diskutera vilken som är den vettigaste tolkningen av de vetenskapliga observationer som har gjorts som är relaterade till universum och allt livs uppkomst. Jag tänkte inte heller diskutera hur man bör tolka Bibelns skapelseberättelse. Jag tänkte diskutera följande frågor... 

1.     Genom vilka kunskapskällor kan vi få reda på information om Universums och livets uppkomst?

2.     Vilken kunskapskälla väger tyngst? Vilken har störst auktoritet?

Beroende på vad du har för livsåskådning så kommer du att ge olika svar på förutnämnda frågor! Jag tänkte titta närmare på Kristendom och Naturalismens svar på dessa frågor! Ofta tänker vi att man bör börja med frågan om vad vi kan veta för att sedan dra rimliga slutsatser om vad som existerar! Men för att kunna svara på frågan om vad och hur vi kan veta något så måste man faktiskt först göra vissa antaganden om vad som existerar innan man kan svara på den frågan! Här kommer en tabell där jag har försökt ge en enkel översikt över dessa frågor utifrån ett kristet och ett naturalistiskt perspektiv:Existensfrågan
Kunskapsfrågan
Naturalism
Bara Universum, och allt däri, existerar.
Genom mänskligt förnuft och den naturvetenskapliga metoden kan människan inhämta kunskap

Kristendom
Gud existerar.
Universum, och allt däri, existerar.
Håller med naturalisten men vill också lägga till Guds särskilda uppenbarelse (Bibeln) som en kunskapskälla.


Många människor i vårt samhälle idag kanske inte nödvändigtvis sväljer naturalismens svar på existensfrågan men däremot så brukar man svälja naturalismens syn på kunskapsfrågan! Tron på människans förnuft och Naturvetenskapen är väldigt hög! Den är ofta så hög så att man säger att naturvetenskapen är den överlägset säkraste kunskapskällan jämfört med alla andra (Svag scientism)! Vissa går så långt att de menar att vi bara kan veta om ett påstående är sant ifall det har bevisats vetenskapligt (Stark scientism)! Jag tycker att denna kunskapssyn är problematisk! Låt mig förklara varför!

För det första så är scientismen självförgörande! Påståendet "du skall bara tro på det som kan bevisas naturvetenskapligt" kan inte i sig självt bevisas naturvetenskapligt! Du måste förutsätta det som du ska bevisa ifall du ska försöka bevisa att den naturvetenskapliga metoden stämmer med hjälp av den naturvetenskapliga metoden! Detta blir ett cirkelresonemang! Vetenskapliga metodens tillförlitlighet kan inte bevisas med hjälp av natuvetenskapliga metoden och i sådana fall bör vi inte tro på den! Samma problem får även den svaga versionen av scientism eftersom påståendet "Naturvetenskapliga metoden är den säkraste kunskapskällan" inte kan bevisas naturvetenskapligt! Därmed hamnar Vetenskapen själv i kategorin "osäker kunskapskälla".

För det andra ifall vi inte utgår ifrån Bibeln som sann kunskapskälla, vad har vi då för skäl att tro på det mänskliga förnuftet, och även naturvetenskapen, är tillförlitliga kunskapskällor? Naturalismen bygger på en människosyn som undergräver tron på det mänskliga intellektets kapacitet att tänka förnuftigt! Frank Turek har skrivit att:
“If atheistic materialism is true, it seems to me that reason itself is impossible. For if mental processes are nothing but chemical reactions in the brain, then there is no reason to believe that anything is true (including the theory of materialism). Chemicals can’t evaluate whether or not a theory is true. Chemicals don’t reason, they react.
Våra tankar är resultatet av kemiska reaktioner i vår hjärna. De kemiska reaktionerna är underkastade Naturlagarnas diktatur! Naturlagarna i sin tur kan inte tänka eller värdera, de bara är! Men om vårt tänkande ytterst sätt styrs av det som inte kan tänka och resonera, hur kan vi då lita på vårt intellekt? Om vi inte kan lita på vårt tänkande hur ska vi då kunna lita på den vetenskapliga metoden som förutsätter att människans förnuft fungerar? Ifall Naturalismens stämmer så kan vi inte lita på Naturvetenskapen i över huvud taget!


Naturlagarna
(kan inte tänka, än mindre resonera förnuftigt)


è     

kemiska processer
(Styrs av naturlagarna)

è     

Tankar/ resonemang
(endast resultatet av kemiska processer)
  
Ifall vi utgår ifrån att Bibeln är Guds felfria ord (rätt tolkad) så har vi en stabilare grund att bygga vidare på för att kunna lita på människans förnuft och därmed även naturvetenskapen!
   Gud har epitet ”Ordet” i inledningen till Johannesevangeliet. ”Ordet” kommer från det grekiska ordet ”Logos”. Att Gud är Logos innebär att Gud är logisk och förnuftig till sin natur! Gud har skapat människan till sin avbild och därför har vi också del av Guds förnuftighet även ifall vi inte har samma grad av förnuftighet! Gud har valt att dela med sig av sin förnuftighet genom att skapa en immateriell zon i människans inre, kallad ande/själ, som inte styrs av blinda oförnuftiga naturlagar! Hur har vi fått kunskap om detta? Jo genom att Gud kommunicerat detta till de människorna som skrev ner Bibeln!


Jag har fått upplevelsen att många teistiska evolutionister, och även vissa andra gammeljordskreationister, har accepterat en svag scientism där naturvetenskapen har högre auktoritet än Bibeln som kunskapskälla. Min fråga är varför ska vi utgå ifrån att Naturvetenskapen är en tyngre auktoritet än Bibeln? Ifall vi inte börjar med att utgå ifrån Bibelns auktoritet vad har vi då för grund för att lita på vetenskapen i över huvud taget? Ifall Bibeln är grunden för att lita på Naturvetenskapen som kunskapskälla, borde inte detta leda till att den har högre auktoritet än naturvetenskapen? Jag skulle vilja utmana er teistiska evolutionister, ifall ni skulle hitta starka exegetiska argument för att skapelseberättelsen ska tolkas bokstavligt skulle ni då vara beredda att följa bevisen varthän de leder på detta område? Samuel Varg Thunberg som är uttalad teistisk evolutionist skriver följande på sin blogg.

”Blir någon sjuk och rekommenderas av 99 läkare att göra en viss åtgärd medan 1 läkare säger något annat så kräver väldigt få människor bevis för varför man ska lita på de 99… Jag skulle aldrig drömma om att lägga fram egna evidens för varför de 99 har rätt… Varför? Jo – för att jag litar på deras yrkeskunnighet! Precis samma sak gäller när det kommer till evolutionstoerin – jag är ingen expert på ämnet utan en glad, halvkunnig amatör…” 

Han kräver alltså inte bevis eftersom han litar på läkarnas yrkeskunnighet. Men ifall Gud finns och har uppenbarat sig i Bibeln så borde Hans omdöme väga tyngre än någon mänsklig vetenskapsman! Ligger det inte i sakens natur att en allvetande Gud borde ha bättra koll på hur universum fungerar, och dess historia, än en människa som utgår ifrån ett begränsat antal observationer som hon sedan försöker tolka?

När jag skriver detta så kommer med största sannolikhet invändningen mot detta resonemang vara att Gud måste vara en bedragare ifall Han medvetet skapar naturen så att den ser gammal, och att evolutionen har skett, trots att detta inte stämmer! Detta behöver inte nödvändigt vara fallet! Det kan ju vara så att vi har dragit fel slutsatser eftersom vi inte har helhetsbilden ännu! Det kan ju faktiskt vara så att vi har misstolkat de observationer som vi har gjort! Felet kanske inte ligger hos Gud utan hos oss!

 Jag ifrågasätter varför naturvetenskapen automatiskt har företräde som högsta auktoritet i dessa frågor! Varför skall vi svälja en (i praktiken) naturalistisk scientistisk kunskapssyn? Ifall vi inte utgår ifrån Bibelns sanning, varför skulle vi då utgå ifrån att människans förnuft är tillförlitligt? Bibeln ger ju oss den filosofiska grunden som behövs för att kunna lita på människans förnuft, och i förlängningen naturvetenskapen, i över huvud taget! Och ifall Gud har talat genom Bibeln, borde inte detta ha högst auktoritet utifrån motiveringen att Gud är allvetande?

Det kan mycket väl vara så att det finns andra möjliga tolkningar av Skapelseberättelsen som harmoniserar bättre med ”modern vetenskap” än den bokstavliga. Kanske har Samuel Varg Thunberg rätt när han argumenterar för en allegorisk tolkning av skapelseberättelsen. Men är han, och andra teistiska evolutionister, beredda att överge sin gamla ståndpunkt ifall det dök upp exegetiska argument som pekade mot en mer bokstavlig förståelse av skapelseberättelsen och därmed en yngre jord?  

12 kommentarer:

Johnrobin Nordström sa...

Jag älskar detta! :D:D
SÅ HIMLA BRAAA! Preach it brother ;)

Samuel Varg sa...

Ett gediget inlägg med många påståenden som jag önskar bemöta. Jag måste dock dela upp detta i flera kommenterar men jag börjar uppifrån och arbetar mig nedåt. Det tar nog ett par dagar innan jag fått tid till att besvara allt.

Det första felet du gör, enligt mig, är att säga att Guds särskilda uppenbarelse är Bibeln. Jag anser, i gott sällskap, att Guds särskilda uppenbarelse är Kristus. Till skillnad från Islam så tror Kristendomen inte på att Bibeln är ett felfritt dokument som kommit direkt från Gud. Bibeln är människors verk - utifrån vad Gud önskat säga dem. Dessa texter måste tolkas kontextuells - historiskt, religiöst och samhälleligt.

Ingen människa kan läsa böckerna rakt av och säga att det finns en korrekt tolkning som är en ordagrann läsning. För även en s.k. bokstavlig tolkning är inte bokstavlig utan alla människor läser in och tar bort material pga av sin sociala bakgrund och sitt teologiska kunnande (eller okunnande).

Det finns, med andra ord, ingen "rätt och fel" tolkning i den bemärkelsen att den som läser Bibeln som en svensk på 2000-talet läser den korrekt medan den som öppet säger sig tro att texten betyder mer än vad själva meningen i sig säger tolkar den fel.

Återkommer med anmärkning på hur du framställer vetenskapen som religiös övertygelse och hur du i blogginlägget skapar en falsk dikotomi kring två val.

Johannes V sa...

Gött mos! Gillar det skarpt. Snyggt skrivet och framfört. Direkt "to the point".

Samuel Varg sa...

Vidare verkar du ställa vetenskapen mot teismen - något jag finner märkligt. Gud har skapat oss med ett förnuft och vi kan göra observationer och slutsatser utifrån dessas. Att säga att man antingen har en naturalistis- eller en teologisk/biblisk världsbild är att ställa upp en falsk dikotomi.
Det finns gott om kristna som anser att hela Skapelsen är naturlig och fullt förklarbar medan Gud är oförklarlig.

Det finns inga vetenskapliga belägg som pekar på att vi skulle ha skapats för 6000 år sedan ihop med resten av kosmos. Detta faktum ihop med att en allegorisk tolkning av Genesis första kapitel är lika giltig (om inte mer) än s.k. bokstavlig tolkning av texterna tycker jag pekar åt att den allegoriska tolkningen är den korrekta.

En sådan tolkning varken förvanskar texten och ger inte heller upphov till vad du kallar "sceintism".

Allt gott i Kristus/ Samuel Varg Thunberg

Emanuel Hai sa...

Bibeln är både människors verk och Guds verk. Det håller jag med om! Och vi måste tolka dem kontextuellt, historiskt osv… Det håller jag också med om! Men vad menar du med att Bibeln inte är ett ”felfritt dokument”? Menar du att Bibeln innehåller sakfel? Utifrån en evangelikal syn så är Bibeln rätt tolkad och förstådd ofelbar.


Vi måste se till textens genre och tolka den utifrån genren. Att säga att det inte finns några ”rätta och fel” tolkningar håller jag inte med om. Visst vi måste tolka texten det håller jag med om. Och det finns alltid ett visst subjektivt drag och tidigare förförståelse och bakgrundsinformation m.m påverkar. Men det betyder inte att tolkning är något totallt godtyckligt och att man kan tolka hur man vill!

Notera att jag inte i detta blogginlägg har tagit ställning till vilken tolkning av 1 Mos 1-3 som är det bästa. Jag är skeptiska mot flera ”alternativa tolkningar” men jag är öppen för att det kan finnas. Min poäng är snarare att vi måste sätta våra egna funderingar kring vetenskap och teologi inom parantes ett tag och låta texten ”sjäv få tala”. Se vilka genremarkörer som finns, inte läsa in ”modern vetenskap” i texten på ett krystat sätt osv. Sedan kanske du kommer fram till att det finns tillräckligt goda skäl för att tolka texten allegoriskt. Och om detta är fallet så är det okej! Men frågan är vad ser du ytterst sätt som den ”säkraste kunskapskällan”?

Tänk bara rent hypotetiskt att du skulle finna argument som talade starkt för bokstavlig tolkning och som i näst intill omöjliggjorde en ”allegorisk tolkning”. Skulle du då fortsätta hålla kvar vid en dålig, krystad tolkning bara för att anpassa bibeln till det vetenskapliga paradigmet? Frågan i detta fall är ifall du ser naturvetenskapen som högre och säkrare kunskapskälla än Bibeln?

Jag tror att kristendom och Naturvetenskap i grunden är vänner! Det var inte en slump att den moderna vetenskapliga ”explositionen” kom i en kultur präglad av kristen tro. Men ifall det skulle verka som att det blir en eventuell konflikt så litar jag mer på Bibeln.

Mattias J sa...

Hej Emanuel.
Du kanske har sett mig kommentera på Sameuls blogg. Kortfattat skulle jag beskriva mig som ganska konservativ i bibelsyn, men agnostiker i skapelsefrågan.

Jag tyckte att ditt inlägg innehöll några uppfriskande vinklingar, men också jag har några invändningar.

Ja, det finns brister i den rationella grunden för en naturalistisk världssyn. Men det innebär inte att vi kan avvisa vetenskapen som grundlös - slumpartade kemiska processer i våra hjärnor - om vi inte samtidigt avvisar alla våra sinnesförnimmelser som otillförlitliga (vi kan ju trots allt inte bevisa att vi verkligen finns öht). Det som talar för att vetenskapen som princip är korrekt, är ju att dess slutsatser stämmer överens med det vi kan se, känna och höra. Jag kan släppa ett glas i stengolvet, och med mina sinnen förnimma att gravitationen är en verklighet - antaget då att mina sinnen går att lita på.

Att säga att rationellt tänkande vore osannolikt i ett slumpartat universum, är att förenkla lite för mycket. I kampen för överlevnad, så verkar det troligt att individen med en korrekt uppfattning om omvärlden har ett övertag över individen med en felaktig verklighetsuppfattning. Det vore därför naturligt att anta, att evolutionen och det naturliga urvalet faktiskt skulle gynna korrekt, rationellt tänkande.

Jag tror liksom dig att det finns en "rätt" tolkning av Bibeln (på samma sätt som det finns en rätt tolkning av vetenskapliga observationer...). Det stora problemet är, att det inte finns något säkert sätt att avgöra vilken tolkning som faktiskt är den rätta. Ja, en hel del tolkningar går att utesluta som felaktiga med olika exegetiska principer. Men i många fall finns flera tolkningar som är möjliga. Hur skall man då avgöra vilken som är den rätta?

Allt för ofta verkar det som att vi i kyrkan "väljer" den tolkning vi finner mest tilltalande, utan några fasta argument. (Får mig att tänka på följande inlägg på en av mina favoritbloggar: http://myenemy.se/2012/01/08/tankefel-i-kyrkan-1-bedomning-av-bibeloversattningar ). Tänk om vi "väljer" fel? Fast, hur skulle det över huvud taget kunna visa sig (med mindre än att Gud uppenbarar sig, vilket åter kräver att vi förlitar oss på sinnesintrycken...)???

I vissa fall, så kanske vetenskapen kan spela rollen att avgöra vilken tolkning som är mest sannolik? Om en tolkning av Bibeln kan bekräftas genom de vetenskapliga principer som jag i sin tur kan bekräfta med mina sinnen, är det måhända en faktor värd att beakta...?
Jag har själv på senare år ifrågasatt vilken grund jag haft för min bibeltolkning, och hur jag ibland låtit min teologi färga min syn på vetenskapen, när det kanske i vissa fall är mer lämpligt att låta vetenskapen färga teologin.

Emanuel Hai sa...

Hej Mattias J

Min poäng är typ denna. Även ifall de naturvetenskapliga observationer idag skulle verka motsäga Bibeln så skulle denna konflikt aldrig bli större än den konflikt som finns mellan Naturalism och Naturvetenskap eftersom naturalismen undergräver tron på förnuftet.

Ditt motargument är att detta inte är fallet eftersom naturligt urval kommer gynna dem som tänker förnuftigt eftersom förnuftigt tänkande ger överlevnadsfördel.

Jag håller inte med! Det finns inget nödvändigt samband mellan att en intuition/trosföreställning är sann och ger överlevnadsfördel. en intuition/trosföreställning kan ge överlevnadsfördel trotts att den inte är sann! Richard Dawkins ger ju en evolutionär förklaring till religionens uppkomst i "God Delusion". Trotts att religiösa intuitioner/trosföreställningar inte är sanna så har de gett överlevnadsfördel! Men om naturligt urval "skiter i" vilka intuitioner och/eller trosföreställningar som är sanna, hur kan jag då lita på mitt förnuft?

Angående hur 1 Mos 1-3 bör tolkas har jag faktiskt inte tagit ställning till i detta blogginlägg. Min poäng är snarare att vi skall ha Bibeln som högsta auktoritet. Sedan ifall man kommer fram till att det finns alternativ tolkning som är vettig så är det okej att tro på den. Men att vi kristna ska ha en inställning att följa bevisen vart dom än leder också när det gäller diverse exegetiska argument.

Mattias J sa...

Jag är bekant med Alvin Plantingas resonemang att naturligt urval inte gynnar korrekta trosföreställningar, och att det därför är motsägelsefullt för en naturalist att tro att dennes trosföreställning är korrekt. Men jag tycker du förvirrar trosföreställning med sunt förnuft och rationellt tänkande.

Oavsett huruvida den ideologiska trosföreställningen "Gud finns" eller "Gud finns inte" ger överlevnadsfördel, så är det tveklöst att resonemanget "Jag har sett gravitation 'in action', vilket leder mig till slutsatsen att kliver jag ut för det här stupet ramlar jag nog ner" ger överlevnadsfördel.

Du tycks skapa en dikotomi mellan bibeltro och rationellt tänkande, där jag håller med Samuel att den dikotomin är falsk. Även om vi sätter Bibeln som högsta auktoritet, gör vi verkligen rätt i att "avfärda" det rationella tänkandet? På vilka grunder då? Säger Bibeln att vi skall göra det...?
Min poäng är att vi kanske tvärt om borde låta det rationella tänkanden vara en "exegetisk faktor", när vi avgör vilken tolkning av Bibeln som sannolikt är den rätta?

Samuel Varg sa...

Att tolka skapelseberättelsen bokstavligt är dock "alernativt" - som du säkert sett på min blogg så har jag påvisat flera gånger hur Kyrkan aldrig har lärt ut att den berättelsen är något annat än en allegori. Berättelsens syfte är att tala om för oss varför inte inte hur.

Och visst finns det direkta sakfel i Bibeln.
Ta Paulus möte med Kristus på vägen till Damaskus. I den första återgivningen, i kapitell 9, så hör hans reskamrater rösten men ser ingen. I kapitell 22 så står det dock att de såg ljuset men hör inte rösten.
Detta är en direkt motsägelse som endast kan förklaras med att vrider ut och in på texten till dess att det bara blir larvigt.
Det är bättre att acceptera att små fel har smygit sig in i texterna.

Emanuel Hai sa...

Jag återkommer i veckan som kommer med kommentarer till era kommentarer

Emanuel Hai sa...

Jag noterar att du Samuel har en tendens att undvika min fråga. Istället för att svara på frågan vilken som är säkraste kunskapskällan så svarar du på frågan hur man bör tolka Bibelns skapelseberättelse.

Iof så svarar du indirekt på frågan när du säger att Bibeln har sakfel och därför verka sätta Vetenskapen som högsta kunskapskälla...

Scientismen ligger inte nödvändigt i att du har en allegorisk tolkning. Scientismen ligger i att du verkar värdera Naturvetenskapen som en högre och säkrare kunskapskälla än andra kunskapskällor (t.ex Bibeln). Ifall du står för en allegorisk tolkning men är beredd att byta syn ifall du skulle finna exegetiska bevis för en "Bokstavlig tolkning" av skapelseberättelsen - pga att du ser Bibeln som högre kunskapskälla än Naturvetenskapen - då anklagar jag dig inte längre för svag scientism ;)

Dina två andra påståenden:
A) Att skapelseberättelsen aldrig tolkats bokstavligt av Kyrkan...
B) Bibeln innehåller sakfel...

Är egentligen väldigt stora frågor som inte görs rättvisa genom att diskutera här i kommentarsfältet. Fråga A är dessutom lite off topic eftersom jag inte diskuterar frågeställningen hur skapelseberättelsen ska tolkas i detta blogginlägg. Fråga B skulle behöva ett helt blogginlägg för att förklaras lite mer ordentligt. Så jag kanske skriver om det framöver men jag vet inte exakt när.

Emanuel Hai sa...

Mattias J,
Jag tänkte ge svar på tal angående ditt motargument mot (Lewis') "the argument from reason". Jag svarade första gången med att använda mig av Plantinga's version av argumentet men nu så återvänder jag till Lewis version. Du invände genom att säga att "att evolutionen och det naturliga urvalet faktiskt skulle gynna korrekt, rationellt tänkande" eftersom detta ger individen överlevnadsfördel. Jag tror att du blandar ihop äpplen och päron här. Förmågan att resonera och värdera argument är inte exakt samma sak som att ha "en korrekt uppfattning". Låt mig ta ett exempel:

1) Jag gillar bollar
2) Eftersom jag är skapad till Guds avbild så måste det vara så att Gud också gillar bollar.
3) Därför tror jag att Gud har skapat jorden rund som en boll.

Detta är naturligtvis ett fruktansvärt dåligt argument. Slutsatsen följer inte ur premisserna och premiss 2) är ju under all kritik! Det rationella tänkandet är totalt galet men slutsatsen är korrekt ändå! Så Evolution kan i bästa fall orsaka ”korrekta uppfattningar” men det betyder inte att resonemangen fram till slutsatsen är korrekta.

Jag kan ha en korrekt uppfattning om vissa saker även om jag saknar förmågan att resonera. Men förmågan att kunna resonera och värdera resonemang har jag väldigt svårt för att förstå hur det skulle kunna existera på riktigt i ett naturalistiskt universum. Jag har försökt ställa upp ett motargument nedan:


1)Rationellt tänkande är en förmåga som inte kan reduceras till biologi/kemi/fysik.
(Ifall allt mitt tänkande styrs av "icketänkande krafter" så har jag inte en verklig förmåga att resonera och tänka logiskt eftersom mina tankar ändå styrs av det som inte kan tänka osv...förnuftet blir en illusion annars...)

2) Naturligt urval kan endast gynna ”egenskaper/förmågor” som är strikt biologiska/kemiska/fysiska (enbart kopplade till gener…)

3) Slutsats: Därför kan inte rationellt tänkande gynnas av naturalistisk evolution.